Porównanie

Toruń, kwiecień 2006 r.
 

Zestawienie ważniejszych danych o dwóch porównywanych arteriach drogowych w Toruniu


Most na wysokości
ul. Waryńskiego
TRASA NOWOMOSTOWA

 
Most na wysokości
ul. Wschodniej
TRASA WSCHODNIA

 

Lokalizacja od 1966 r. potwierdzana kolejnymi planami ogólnymi miasta z 1975 i 1986 r.

W 1998 r. opracowano prognozę ruchu na 20 lat tj. do 2018 r., która była podstawą do symulacji przestrzennego rozkładu ruchu samochodowego na całej sieci ulicznej w mieście.

Z trzech analizowanych lokalizacji optymalną okazała się "Trasa Nowomostowa". Potwierdzono słuszność lokalizacji z 1966 r.

Miasto od 1966 r. rezerwuje tzw. korytarz drogowy dla całej trasy tj. 6,7 + 2= 8,7 km.
Ten wariant narusza cmentarz przy ul. Antczaka.

Istnieje możliwość etapowania budowy.

Etapem I-wszym (na okres około 40 lat) ma być odcinek od Placu Pokoju Toruńskiego przez ul. Traugutta, rz. Wisłę, ul. Podgórską, ul. Łódzką (3,7 km) do południowej obwodnicy S10. Odcinek od ul. Łódzkiej do obwodnicy to dodatkowe 2 km. Łącznie długość dróg I-wszego etapu wynosi 5,7 km.
Ten wariant nie narusza cmentarza i zdecydowanie ogranicza wycięcie drzew w parku przy ul. Antczaka.

Ważną korzyścią tego zakresu robót jest dokończenie budowy ostatniego odcinka tzw. trasy Wschód-Zachód, który miał spiąć Plac Pokoju Toruńskiego z ul. Traugutta.

Ten odcinek wyczekuje na skoordynowanie robót drogowych z arterią mostową.

Na etap I-wszy uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, która jest jeszcze ważna do 14 listopada 2006.

Decyzja była uzgodniona pod względem ochrony środowiska i środowiska kulturowego. Trasa uzyskała akceptację.
 

Miasto nie przewidywało arterii w tym miejscu.

Brak rezerwy terenowej.

Plany miejscowe przewidują na całym przebiegu tej trasy budownictwo jednorodzinne, usługi i tereny rekreacyjne.
 
Dla obu wariantów współczynniki obciążenia ruchem na mostach z uwzględnieniem istniejącego mostu im. Józefa Piłsudskiego są jak niżej:
(współczynnik obciążenia ruchem) = (natężenie ruchu) / (przepustowość)
wyrażone w %

istniejący most Piłsudskiego: 80%
"Trasa Nowomostowa": 61%
to oznacza, że nowy most przejmuje duży procent ruchu samochodowego.
 

istniejący most Piłsudskiego 128%
"Most Wschodni" 47%
to oznacza, że mieszkańcy nie akceptują oddalonej lokalizacji mostu od Ąródła i celu podróży.
 
Drugim ważnym argumentem są koszt budowy:

Koszt budowy I-wszego etapu od Placu Pokoju Toruńskiego do ul. Łódzkiej: 450 mln zł
Długość trasy: 3,7 km
Długość mostu: 1,2 km

W kosztach uwzględniono wzmocnienie konstrukcji sklepienia fortu na Placu Pokoju Toruńskiego, oraz przebudowę skrzyżowania Przy Kaszowniku - ul. Warneńczyka.
 

Koszt budowy trasy od ul. Lubickiej do ul. Łódzkiej: 680 mln zł
Długość trasy: 3,9 km
Długość mostu: 2,0 km

Jest to spowodowane terenami zalewowymi po obu stronach rzeki.

Zachodzi potrzeba budowy tunelu pod Placem Daszyńskiego w kierunku u1.Wschodniej.

Planowane jest duże rondo.

Nowa geometria węzła drogowego wymusza całkowitą przebudowę, zmodernizowanego w tym roku skrzyżowania ulicznego.

Bardzo kosztowna jest przebudowa miejskiej podziemnej infrastruktury technicznej.

Likwiduje się tramwaj w ul. Wschodniej.
 

Do kosztu budowy należy doliczyć 2 km odcinka od ul. Łódzkiej do obwodnicy S10.
 

Do kosztu budowy należy doliczyć odcinek 1,5 km od małej średnicowej do obwodnicy, w tym wiadukt w ciągu ul. Okólnej.
 

Nie zachodzi potrzeba wyburzeń wartościowych obiektów.
Arteria przechodzi przez nieużytki i tereny wojskowe.
 

Wyburza się około 45 wartościowych budynków mieszkalnych, oraz zakład pracy chronionej przy ul. Lipnowskiej.
 


Wniosek końcowy:

Całemu zamieszaniu wokół budowy nowego mostu przez Wisłę są winne obecne władze Torunia.

Przecież gdy rozpoczynały kadencję gotowa była dokumentacja na budowę arterii od Placu Pokoju Toruńskiego przez Wisłę do ul. Łódzkiej. Nic tylko budować!

Zmieniono lokalizację świadomie, pomimo posiadania specjalistycznych opracowań i analiz w tej sprawie. Opracowania uznano za niewiarygodne.

Prezydent miasta podjął decyzję na podstawie nieprawdziwych tez. Rozpowszechnił informację, że Ministerstwo odrzuciło trasę "nowomostową", a wybrało lokalizację "wschodnią" i tylko na nią uzyskamy wsparcie finansowe. Jednak most nie figuruje w żadnych planach krajowych.

Wiadomo od dawna, i tak jest i dzisiaj, że budowa mostu fest wyłącznie pretekstem dla przebiegu przez miasto drogi krajowej nr 15.

Most nie jest potrzebny tranzytowi. Most jest potrzebny miastu.

Ruch wewnątrzmiejski stanowi 95 %, a tranzyt 5 %.

Dla tranzytu przewiduje się ruch autostradą i południową obwodnicą.

Opracował:

inż. Andrzej Milkowski