"Apel jedenastu"

Apel do władz samorządowych Torunia

Od wielu lat Toruń czeka na nowy most drogowy. Rozwój Naszego miasta, przyjaznego mieszkańcom i gościom, uzależniony jest także od prawidłowego układu komunikacyjnego, w tym budowy przeprawy mostowej przez Wisłę. Dyskusja w tej ważnej sprawie ma swój początek w dwudziestoleciu międzywojennym. Po wielu latach rozważań, analiz dokonywanych przez zespoły specjalistów, również spoza Torunia, wytypowano przeprawę mostową.

Decyzja, z 14 listopada 2001 roku ważna przez 5 lat, "O warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu", obejmuje budowę Trasy Nowomostowej" od Placu Pokoju Toruńskiego do ulicy Łódzkiej. Tymczasem od kilkunastu miesięcy, forsowana jest trasa z mostem wchodzącym w ulicę Wschodnią pomimo, niesolidnie opracowanego Studium Wykonalności z błędami wytkniętymi przez zespół działający przy Ministerstwie Infrastruktury i negatywnej rekomendacji Komitetu Sterującego przy tym Ministerstwie.

16 grudnia 2004 roku, zorganizowano na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK debatę, na temat lokalizacji nowego mostu drogowego, której uczestnikami byli m.in. specjaliści i samorządowcy. Wielu jej uczestników, wobec kontrowersji, proponowało szczegółowe porównanie obu tras z uwzględnieniem aspektów urbanistycznych, ekonomicznych i możliwości realizacji. Argumenty uczestników przekonały przedstawicieli władz miasta w tym m.in. prezydenta i z-ca prezydenta, którzy uznali konieczność porównania tras przez zespoły specjalistów. A zatem niezrozumiała jest próba, realizacji nowej, niedopracowanej koncepcji, motywowana m.in. decyzją Ministerstwa Infrastruktury, pomimo negatywnych opinii jego zespołów. Tym bardziej niejasne jest pośpieszne przygotowanie i przyjęcie rezolucji RM Torunia w/s podjęcia działań przygotowujących "Budowę nowego mostu drogowego na wysokości ulicy Wschodniej".

Jedna z najważniejszych decyzji dla Torunia, kształtująca oblicze Naszego miasta na dziesięciolecia, musi być poprzedzona analizą porównawczą i oceną dokonaną przez niezależnych specjalistów wielu dziedzin, którzy w możliwie krótkim czasie bezstronnie, przekonująco wskażą najkorzystniejsze rozwiązanie.

Wobec zaistniałej sytuacji wzywamy władze miasta do spełnienia obietnicy porównania obu tras przez interdyscyplinarne zespoły krajowych specjalistów. Proponujemy, aby pieczę nad powołaniem zespołów, organizacją ich pracy oraz prezentacją ustaleń powierzyć dziekanowi Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, prof. Włodzimierzowi Karaszewskiemu.

Toruń, luty 2005

Sygnatariusze Apelu:

   Jan Krzysztof Ardanowski
    Zdzisław Bociek
    Wojciech Grochowski
    Piotr Koziej
    Jan Kwiatkowski
    Antoni Mężydło
    Janusz NiedĄwiecki
    Wojciech Polak
    Wojciech Sobieszak
    Jerzy Wieczorek
    Jan Wyrowiński